1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12   
« พฤษภาคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ท่านพอใจกับเวปไซต์สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์มากน้อยเพียงใด
หน้าหลัก >> ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบ/กฎหมาย
แถลงการณ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 (9 มี.ค. 2564)
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (29 เม.ย. 2562)
ประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่องการกำหนดเกณฑ์การจัขนาดสหกรณ์และกลุุ่มเกษตรกร พ.ค. 2561 (27 ก.ย. 2561)
ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๑๑๑๕ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีบุคลากรละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการ (8 ส.ค. 2561)
ที่ กษ0401/ว 68 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 (9 พ.ค. 2561)
ที่กษ0404/ว 31 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง คำนิยามวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 (21 ก.พ. 2561)
ที่ กษ0404/ว 35 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ กรณีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที่แตกต่างจากแบบไม่มีเงื่อนไข (21 ก.พ. 2561)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบัญ (ฉบับที่7) พ.ศ.2560 (7 ก.พ. 2561)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (6 ก.พ. 2561)
กษ 0404/ว.179 แนวทางทางปฏิบัติในการตรวจสอบโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี (25 ธ.ค. 2560)
กษ0404/ว 169 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 (7 ธ.ค. 2560)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการวางแผนงานสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 (3 ต.ค. 2560)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการ เข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐ (28 ก.ย. 2560)
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ (15 ก.ย. 2560)
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับ 2) พ.ศ.2560 (8 ก.ย. 2560)
แนวทางการปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) (31 ส.ค. 2560)
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 (25 ส.ค. 2560)
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 (15 ส.ค. 2560)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ หรือชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2560 (7 ส.ค. 2560)
ระเบียบว่าด้วยการบริหารศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษคร(ศพก.)พ.ศ.2560 (4 ส.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
FONTSIZEจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
 
ข้อมูลทางการเงิน
 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2559 สำนักง
านตรวจบัญชีสหกรณ์นครสวรรค์ 965/30 ถ.โกสีย์ใต้ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
ศูนย์บริการประชาชน โทรศัพท์ 056-222039 โทรสาร 056-226793 มือถือ 062-0293482 อีเมล์ Cadnv@cad.go.th

| นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายเว็บไซต์ | คำสงวนลิขสิทธิ์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แสดงการปฏิเสธความรับผิด | 
แสดงผลใน Google Chrome ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel